Gedragscodes en Reglementen

Overzicht van gedragscodes en reglementen

Reglementen voor het gebruik van de accommodatie

De accommodatie van AV NOP wordt intensief gebruikt. Het is daarom onoverkomelijk dat er goede afspraken zijn over het gebruik van de baan, de krachtruimte en de kantine.
In het Huishoudelijk Reglement staan algemene regels voor het gebruik van de accommodatie, reglementen voor het gebruik van de baan en de krachtruimte en de huisregels voor de kantine.
Duidelijke regels en dat is niet alleen om het organisatorisch op orde te hebben, voor de veiligheid en gezondheid van de gebruikers en bezoekers, maar ook, en dat is zeker zo belangrijk, om verzekeringstechnische redenen.
Regels waarmee we elkaar kunnen en moeten aanspreken op het gedrag. Aanspreken houdt, naast het wijzen op ongewenst gedrag, ook in dat positief gedrag benoemd mag worden. Erkenning en waardering voor elkaar, vooral in moeilijke of uitdagende situaties, dragen bij aan een stimulerende en prettige verenigingssfeer.

Algemene regels voor het gebruik van de accommodatie

  • De leden dienen elkaar en hun tegenstander sportief te bejegenen en in woord en gedrag voortdurend hun bijdrage te leveren aan de goede sfeer en goede naam van de vereniging;
  • Leden en bezoekers dienen zorgvuldig om te gaan met eigendommen van de vereniging;
  • Op de accommodatie geldt een algemeen rookverbod. De rokende gebruikers en bezoekers van onze accommodatie wordt vriendelijk, maar wel dringend, verzocht om buiten de omheining van de accommodatie te roken;
  • Fietsen op de accommodatie is niet toegestaan;
  • Honden dienen op de accommodatie aangelijnd te zijn.

Gedragscodes

AV NOP wil een gezellige vereniging zijn waar iedereen met plezier en veilig kan sporten.                                                           
Met een algemene gedragscode en een gedragscode voor trainers/begeleiders wil de vereniging vastleggen wat, bij alle verengingsactiviteiten, verwacht wordt van onze leden, hun ouders, onze vrijwilligers en de supporters. 
De algemene gedragscode kunt u hier inzien. Voor het lezen van de gedragscode voor trainers/begeleiders kijkt u hier.

Reglementen voor gebruik van de baan, de krachtruimte en de kantine

 In het Huishoudelijk Reglement staat over het gebruik van de accommodatie als trainingsgelegenheid in artikel 1.3 “Trainingen”:
“De leden hebben het recht en de gelegenheid te trainen. Zij kunnen op de atletiekaccommodatie trainen tijdens trainingsuren, alleen onder leiding van een trainer/begeleider die aangesteld is door het bestuur van AV NOP.”
 Zowel voor het gebruik van de baan, het gebruik van krachtruimte als voor het gebruik van de kantine bestaan afzonderlijke reglementen. In die reglementen staat nauwkeurig omschreven aan welke regels de gebruikers zijn zich behoren te houden.  
 Klik voor het inzien van het Reglement baangebruik hier. Voor het inzien van het Reglement voor het gebruik van de krachtruimte hier klikken. De Huisregels voor de kantine zijn hier te lezen.

 Downloads:Reglement gebruik accomodatie
Gedragscode Algemeen 
Gedragscode Trainers
Reglement baangebruik
Reglement gebruik krachtruimte
Huis gedragsregels

Reglementen en Statuten Overzicht